måndag 12 april 2021

Janne Sunesson, bokhandlare i Sundsvall under 61 år

 

Vängåvans bokhandel har sina anor från 1840-talet, då den driftige affärsmannen Anders Petter Landin startade den första bokhandeln i Sundsvall, Landins Bokhandel och drev den från 1 juli 1840 till 1847. Den bokhandeln låg ungefär där Riksbanken står nu. 1841 grundade han även en tidning som fick namnet Alfwar och Skämt, som 1873 ändrade namn till Sundsvalls Tidning.

1847 övertogs bokhandeln av Erik Hollner och bytte namn till Hollnerska bokhandeln, som drevs under detta namn fram till 1887 då Carl Oscar Collin kom in som ägare och bytte namn till Collinska Bokhandeln och flyttade till Sundsvalls Enskilda Banks lokaler vid Vängåvan. Bokhandeln drabbades svårt av Sundsvallsbranden 1888. Efter branden flyttades bokhandeln till det hus där Handelsbanken ligger i dag.

Collins Bokhandel i fastigheten Sundsvalls Enskilda Bank före branden 1888
 

Erik Hollner startade 1853 även tidningen Dilletanten. Veckoblad för Sundsvalls stad. 1859 fick tidningen namnet Sundsvallsposten. Tidningen var under många år stadens största. 1896 blev tidningen daglig och den lades ned 1962.

Den 29 juli 1893 övertogs Collins bokhandel av Janne Sunesson och bytte då namn till Sunessons bokhandel. Janne Sunesson kom att verka som bokhandlare i Sundsvall fram till 1954. Många äldre Sundsvallsbor kommer fortfarande ihåg Sunessons bokhandel.

Janne Sunesson och hans bokhandel har blivit legendariska. Aktiv bokförsäljning bedrevs över hela mellannorrland. Många minns säkert än i dag Ruben Gustavsson, bokhandelns försteman, som sålde böcker till många generationer skolungdomar och som var en levande bibliografi. ”Fråga Ruben” blev ett uttryck bland skolungdom och bokköpare i bygden.

Janne Sunesson var verksam ända upp i hög ålder
 

Janne Sunesson var född 1862 och var således 31 år när han övertog bokhandeln. Hans gärning förtjänar att lyftas fram, som en av de profiler som har dominerat bokbranschen i Sundsvall under så många år.

På hans 70-årsdag 1932 fanns följande gratulation i Sundsvalls Posten.

Sjuttio år fyller på torsdag en av Sundsvalls mera bemärkta män, bokhandlaren J. Sunesson.

Den allmänt aktade jubilaren, som kan begå sjuttioårsdagen med ungdomlig spänst och med bibehållet gott och glatt humör, är bleking till börden, född i Ronneby, där han efter avslutade skolstudier gjorde sina företa lärospån inom bokhandelsbranschen. Efter att ha fullständigat sin utbildning inom yrket genom fleråriga anställningar dels i Leipzig och dels senare i den stora Fritzeska bokhandeln i Stockholm kom han 1893 till Sundsvall och övertog dåvarande C. O. Collins — f.d. Hollnerska — bokhandel här, en rörelse, som han sålunda drivit i 39 år, ett rekord så gott som något. Under hans insiktsfulla och energiska ledning har firman upparbetats till en av de förnämsta inom bokhandelsbranschen i hela landet samt med hänsyn till omsättningen säkerligen en av de mest betydande norr om Dalälven. Den är nu sedan åtskilliga år ombildad till aktiebolag med hr Sunesson som främste intressent. Med liv och lust deltager sjuttioåringen fortfarande i skötseln av sin stora affär. Han är en chef, som övervakar och leder allt inom sitt företag och som högst ogärna lämnar ifrån sig i andra händer sådant arbete, som han anser vara maktpåliggande och viktigt.

Bokhandlare Sunessons krafter ha även under år, som gått, tagits i anspråk för skilda kommunala värv. Bland annat har han i flera år suttit i drätselkammaren, vars vice ordförande han även varit, varjämte han beklätt en rad andra kommunala förtroendeuppdrag. På samtliga dessa poster har han nedlagt ett högt värderat arbete. Även för andra betydelsefulla uppgifter har han varit livligt verksam. För turistväsendet i vårt land har han varit särskilt intresserad och under många år förtjänstfullt verkat i den hela landet omfattande Svenska turistföreningen, vars ombud i Sundsvall han är. Sundsvalls turistförenings styrelse tillhör han sedan en följd av år och är desslikes föreningens varmt ivrande och nitiske kassör.

Även fornminnesvården i Medelpad räknar i jubilaren en av sina mest hängivna och verksamma krafter. Själv en av stiftarna av Medelpads fornminnesförening insattes han redan då föreningen konstituerades i dess styrelse, som han alltjämt tillhör. Energisk distributör av föreningens skrifter har han flitigt bidragit till att göra föreningens strävanden kända och därmed även varit med om att rikta dess ekonomi.

Inom Sveriges sortimentsbokhandlareförening intager jubilaren en framskjuten ställning. Under ej mindre än 16 år har han tillhört nämnda förenings centralstyrelse, därav såsom vice ordförande under 8 år. Sedan 1903 är han ordförande i Nedre Norrlandskretsen av bokhandlareföreningen inom vars organisation han likaledes nedlagt ett betydande arbete.

Under sin mångåriga, högt förtjänta verksamhet i vårt samhälle har Janne Sunesson förstått att förvärva de vidsträcktaste sympatier. Som en helgjuten personlighet, rakryggad, rättrådig och samvetsgrann har han gjort sig känd bland Sundsvalls innebyggare.

Då han nu begår bemärkelsedagen följes han av ett helt samhälles varma och uppriktiga lyckönskningar.

1943 firade Sunesssons Bokhandel 50 år. Janne Sunesson var då 81 år. Sundsvalls Posten uppmärksammade jubileet med en artikel den 3 augusti 1943.

Femtio år som egen bokhandlare Ett unikt jubiléum som gått obemärkt förbi

Att en hundraårig bokhandel under halva tiden av sin tillvaro varit i samme innehavares hand, det torde inte precis kunna räknas till det alldagliga. Här i Sundsvall har vi ett sådant fall. Det är den Sunessonska bokhandeln. Den fyllde hundra år någon gång i slutet av förra året. Det var just inga tider att jubilera då, och det är det för den delen inte nu heller, i annat fall kunde bokhandlare J. Sunesson celebrera ett annat jubileum.

I Sundsvalls Posten för den 29 juli 1893 läses: Collinska bokhandeln har numera faktiskt övertagits av hr J. Sunesson, som i 15 år arbetat i bokhandel, därav 8 år i Fritzes bokhandel i Stockholm och 2 år i Tyskland. Det där uttrycket ”faktiskt” låter ju en smula konstigt i sammanhanget, men det förklaras av hr Sunesson i en liten intervju. Den alltid brått sysselsatte bokhandlaren har inte tid till långa palaver.

– Saken är den att jag kom hit från Fritzes och övertog den Collinska bokhandeln redan våren 1893. Affären var då inrymd i Sundsvalls Enskilda Banks fastighet. Det var emellertid omöjligt att få bokhandlare Collin bort från lokalerna. Han envisades med att stanna kvar. Och till sist måste vräkningsåtgärd vidtagas mot honom. Detta skedde i juli månad, och det är givetvis efter den händelsen som Sundsvalls Posten kunde tala om ett ”faktiskt” övertagande.

Det var förresten en liten lustig episod förenad med bokhandlare Collins sortie. Då polismakten varit och satt sitt sigill på dörren, kom Collin och förklarade att han ovillkorligen måste in igen. Han hade glömt ett par höns inne i sin bostad, vilka han under dagen köpt på torget och som han skulle ta med sig ut till sitt sommarställe. Man ville väl inte hindra honom att äta. Det blev ingen annan råd än att bryta sigillet och ge honom hönsen och sätta dit ett nytt sigill. Så långt bokhandlare Sunesson. 

Någon gång på 1900-talet flyttades bokhandeln till den fastighet där den alltjämt befinner sig. Och alltjämt befinner den sig i hr Sunessons ägo. Och inte nog med det. Trots sina mer än åttio år leder bokhandlare Sunesson själv det stora företaget. Dagligen är han på sin post och deltager i de förekommande göromålen med samma takt och iver som tillförne. Det ena med det andra gör, att man kan tala om ett verkligt enastående förhållande. Och enastående har även affärens utveckling varit under hr Sunessons driftiga och energiska regim.

Det är emellertid även en annan sak som bör poängteras i sammanhanget. Och det är bokhandlare Sunessons insatser för turismen i Medelpad. Han är sedan många år Svenska Turistföreningens ombud härstädes. Han har under många år tillhört styrelsen för Medelpads turistförening. Vidare har han genom vägvisare över staden och provinsen samt genom bilder från skilda trakter av densamma mer än mången bidragit till att sprida kännedom om vår vackra provins. 

Janne Sunesson föddes i Ronneby 1862 och började arbeta i en bokhandel i samma stad under 5 år, till det ett par år i Leipzig och sedan 8 år i Fritzes Hovbokhandel i Stockholm. 1893 övertog han Collins Bokhandel i Sundsvall.

Han och hans hustru Elisabeth fick tre barn, Thomas Carl Gustaf  född 1897, Erik Bror Fredrik född 1899 och Hilma Maria född 1900. Gustaf gick en militär bana och blev kapten inom Ingenjörstrupperna, död 1975. Erik tog civilingenjörsexamen i kemi och blev så småningom Överingenjör vid Uddehoms AB i Skoghall, död 1983. Dottern Hilma blev gymnastikdirektör och gick bort 1984.

Vid 84 års ålder överlämnade Janne Sunesson 1946 VD-posten i bokhandeln till äldste sonen Thomas, men Janne deltog aktivt i bokhandeln fram till dessa att den såldes till Arne Jonzon 1954. 

Janne Sunesson avled 10 februari 1958.

Ett stort tack till Nils Johan Tjärnlund och Björn Thunberg, som bidragit med faktauppgifter.